...อบต.วัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ยินดีให้บริการค่ะ...
 
 
     
 
     
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
 
ก่อสร้าง ซ่อมแซม และบำรุงรักษารางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
 
ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปาและขยายเขตประปา
 
ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สถานที่
 
ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง
 
     
 
     
 
ส่งเสริมและดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน
 
พัฒนาและส่งเสริมเด็ก เยาวชน และสตรี
 
ส่งเสริมและพัฒนาด้านสวัสดิการของชุมชน
 
ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุข
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อยกระดับรายได้
 
     
 
     
 
ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในสังคม
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อ.มืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร :0-5533-5001 ต่อ 101
  จำนวนผู้เข้าชม 4,379,306 เริ่มนับ 18 ม.ค. 2555
  จัดทำโดย : NAXsolution.com