...อบต.วัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ยินดีให้บริการค่ะ...
  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 10 
 
อบต.มะตูม ผลการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.มะตูม ประกาศสัญญาซื้้อขาย [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดงานประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2561 [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินเพิ่ม ประกาศ เรื่องกำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติก [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินเพิ่ม โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บางระกำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางระกำ(Municipal District Bangrakam Child Care Cent [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าตาล แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 - 2564 [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดพริก โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 2/2562 โครงการซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒน [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินเพิ่ม โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีภิรมย์ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคพซ [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ดอนทอง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.มะต้อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 10 บ้า [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.มะต้อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าตาล กิจกรรมรณรงค์และจัดนิทรรศการในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินเพิ่ม ประมวลภาพการประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าตาล คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 

 
วัดจันทร์โฮมสเตย์
วัดราชมณฑป
 
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ประเภทและระดับต่ำกว่าที่สอบได้) สน.บถ  [ 20 พ.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดสำรวจห้องน้ำสาธารณะเบื้องต้นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3778 [แบบรายงานฯ]  [ 20 พ.ย. 2561 ]
แนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 กศ. มท 0816.3/ว3764 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 20 พ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) กค. มท 0803.3/ว3765  [ 20 พ.ย. 2561 ]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 กพส. มท 0810.6/ว3719  [ 20 พ.ย. 2561 ]
กำหนดการการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3768 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ย. 2561 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3729  [ 19 พ.ย. 2561 ]
ซํกซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3739 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 พ.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/17503-17524 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.2/ว3703 [รายชื่อ] [แบบตอบรับ]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3730 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การรายงานสถานะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว3700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3731  [ 16 พ.ย. 2561 ]
แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3718 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.5/ว3717 [บัญชีรายชื่อ] [บัญชีสุรปราย อปท.]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3685 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การแจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3705  [ 16 พ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3720  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สน. คท. มท 0808.4/ว3704  [ 16 พ.ย. 2561 ]
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 กพส. มท 0810.2/ว3721  [ 16 พ.ย. 2561 ]
แนวปฏิบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว3722  [ 16 พ.ย. 2561 ]
หารือแนวทางการใช้จ่ายเงินจากรายได้สะสมของสถานศึกษา กศ. มท 0816.2/ว3713 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับภารกิจการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กยผ. มท 0815.2/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
 
 
เดือนร้อนมากค่ะ! ทางเข้าหมู่บ้านและครัวเรือนอื่นๆ เส้นหลังโรงแรมชินะปุระ หมู่.10 (4 ก.ย. 2561)    อ่าน 80  ตอบ 0  
ครูตีเด็ก (12 ส.ค. 2561)    อ่าน 115  ตอบ 0  
อบต วัดจันทร์ จะจัดการอย่างไรกับปัญหาตลาดนัดไดโนเสาร์ (30 ก.ค. 2561)    อ่าน 341  ตอบ 4  
 
อบต.ชัยนาม ขอความร่วมมือให้ผู้ที่มาใช้บริการของ อบต.ชัยนาม (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) เข้าระบ (21 พ.ย. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.ท่าโพธิ์ เว็บไซต์ อบต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 พ.ย. 2561)    อ่าน 219  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการโอนย้ายตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ หรือ จพง.พัสดุ มีที่ไหนว่างบ้างค่ะ (20 พ.ย. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.ชัยนาม ติดตามผลกีฬาได้ที่นี่ (19 พ.ย. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.พรหมพิราม รับโอนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (19 พ.ย. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.หนองกุลา วิเคราะห์ผลกีฬาต่างประเทศ (17 พ.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.บ้านป่า ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (17 พ.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.หนองกะท้าว ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (17 พ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.เนินเพิ่ม ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (17 พ.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.บ่อทอง ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (17 พ.ย. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ท่านใดสนใจออยากเปลี่ยนนักทรัพย์มาเป็นนักวิเคราะห์บ้าง.. (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 158  ตอบ 2
อบต.หนองกุลา เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ดอนทอง เว็บไซต์ อบต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 340  ตอบ 3
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 421  ตอบ 3
อบต.ท่าตาล ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งว่าง นักทรัพฯ (10 พ.ย. 2561)    อ่าน 144  ตอบ 1
อบต.นครชุม เขาโปโล้น (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 70  ตอบ 1
อบต.หนองกุลา ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.เนินเพิ่ม ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.บ้านป่า ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 0
 
เซรามิกสองแคว
    
 
 
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไพเราะ พร้อมระบบระบ [ 28 ต.ค. 2561 ]จ้างโครงการยกระดับถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยจ่า [ 28 ต.ค. 2561 ]โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเปี่ยมทับพร้อมระบบระบายน [ 25 ต.ค. 2561 ]

 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วัดจันทร์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านอาชีพและสินค้า OTOP
  ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
  ด้านแหล่งท่องเที่ยว
  ด้านการบริการประชาชน
  
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5654 ลว.24 ต.ค. 61 [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 589 
การจัดกิจกรรม ประกาศสงครามขยะของจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6328 ลว 21 พ.ย. 61  [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
แจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 6358 21 พ.ย. 61  [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
กำหนดการตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสารธารณะ สำหรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของการดำเนินงานของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว605 ลว 21 พ.ย.61  [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 15 
โครงการ \"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6311 ลว 20 พ.ย. 61 [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 62 
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6310 ลว 20 พ.ย. 61 [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 69 
เชิญประชุมการกลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6300 ลว 20 พ.ย. 61 [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 64 
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริมนม โรงเรียนภาคเรียนที่ 2 /2561  [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 31 
ซักซ้อมแนวทางการับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปี งปม. พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6254 ลว 19 พ.ย. 61 [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 54 
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือจ่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2561) ที่ พล 0023.3/ว6253 ลว 19 พ.ย. 61 [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 25 
เร่งรัดการจัดหาพัสดุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.35/ว6277 ลว 19 พ.ย. 61  [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 84 
เร่งรัดการจัดหาพัสดุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6276 ลว 19พ.ย.61  [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 64 
เร่งรัดการรายงานผลการฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ด่วนที่สุด ที่พล0023.4/ว6256 ลว.19 พ.ย.61 [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 102 
บัญชีนวัตรกรรม ที่ พล 0023.5/ว602 ลว 19 พ.ย. 61  [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 38 
จัดทำบัญชีสำหรับการดำเนินกิจกรรม มาตราการ หรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย ที่ พล 0023.5/ว603 ลว 19 พ.ย. 61  [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 59 
การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในวันลอยกระทง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6584 ลว.16 พย. 61  [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 63 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ด้านการพัสดุภาครัฐ ประจำปี 2562 ด้วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว604 ลว 19 พ.ย.61  [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 104 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว6228 ลว 16 พ.ย. 61  [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 116 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6231 ลว 16 พ.ย. 61  [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 74 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6222 ลว 16 พ.ย. 61 [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 148 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6215 ลว 16 พ.ย. 61  [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 83 
โครงการฝึกอบรม \\\"หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการพรือพนักงานส่วท้องถิ่นบรรจุใหม่\\\" (เพิ่มเติม) ที่ พล 0023.2/ ว6208 ลว 16 พ.ย. 61  [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 89 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาวงเงินกู้ และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน กิจการสถานธนานุบาล ที่ พล 0023.5/ว6162 ลว 16 พ.ย. 61  [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 39 
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.5/ว6207 ลว 16 พ.ย.61  [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 66 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ \\\"แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับ\\\" อปท ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6199 ลว 15 พ.ย.61  [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 61 
การนำส่งรายได้ อปท. ที่ พล 0023.5/ว596 ลว 14 พ.ย.61  [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 167 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการบริหารงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนขึ้นสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่ พล 0023.2 /ว597 ลว 15 พ.ย. 61  [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 59 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่ พล 0023.2/ว598 ลว 15 พ.ย. 61  [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 55 
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุกน้ำหนักเกินฯ ที่ พล 0023.3/ว6143 ลว 14 พ.ย. 61 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 56 
มติการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 10/61 เมื่อวันที่ 30 ต.ค.61 พล 0023.2/6145 ลว 14 พ.ย.61  [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 479 
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ม.ค. 2555
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อ.มืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร :0-5533-5001 ต่อ 101
  จำนวนผู้เข้าชม 4,296,963 เริ่มนับ 18 ม.ค. 2555
  จัดทำโดย : NAXsolution.com